Img_b3467c032c105388604635ca93148ccb
Yokohama-city, Kanagawa / PENTAX K-5
Img_f20c32540299bebcaebc363ca8f32747
Yokohama-city, Kanagawa / PENTAX K-5
Img_abe9d05d36412582853175a4dd0d8315
Yokohama-city, Kanagawa / PENTAX K-5
Img_abe09be1e59c68bd41cad4c5fe9bdab1
Yokohama-city, Kanagawa / PENTAX K-5