Img_3b105393afa5ed1df66071efaf59ff73
Yokohama-city, Kanagawa / PENTAX K-5
Img_c7a7ad0b84f47a0f9ebaa79a788bea71
Yokohama-city, Kanagawa / PENTAX K-5
Img_6d16a7c6bd79059a7926907ea7d5acb4
Yokohama-city, Kanagawa / PENTAX K-5