Img20100402183003
Hibiya, Tokyo / RICOH GR DIGITAL Ⅲ
Img20100403200628
Kasumigaseki, Tokyo / RICOH GR DIGITAL Ⅲ
Img20100404222918
Hamarikyu, Tokyo / PENTAX K20D
Img20100404222951
Hamarikyu, Tokyo / PENTAX K20D
Img20100404223025
Hamarikyu, Tokyo / PENTAX K20D
Img20100405225028
Hamarikyu, Tokyo / PENTAX K20D
Img20100405225104
Hamarikyu, Tokyo / PENTAX K20D
Img20100408215603
Hamarikyu, Tokyo / RICOH GR DIGITAL Ⅲ
Img20100408215658
Hamarikyu, Tokyo / PENTAX K20D
Img20100410191627
Hamarikyu, Tokyo / PENTAX K20D
Img20100410191701
Hamarikyu, Tokyo / PENTAX K20D
Img20100411211353
Hamarikyu, Tokyo / PENTAX K20D
Img20100411211427
Hamarikyu, Tokyo / PENTAX K20D
Img20100413000203
Hamarikyu, Tokyo / RICOH GR DIGITAL Ⅲ
Img20100414213817
Hamarikyu, Tokyo / PENTAX K20D
Img20100414213913
Hamarikyu, Tokyo / PENTAX K20D
Img20100416000444
Hamarikyu, Tokyo / RICOH GR DIGITAL Ⅲ
Img20100416000616
Hamarikyu, Tokyo / RICOH GR DIGITAL Ⅲ
Img20100417091241
Hamarikyu, Tokyo / PENTAX K20D
Img20100417091316
Hamarikyu, Tokyo / PENTAX K20D
Img20100417213614
Koto-ku, Tokyo / RICOH GR DIGITAL Ⅲ
Img20100418202106
Tsukishima, Tokyo / PENTAX K20D
Img20100418202138
Tsukishima, Tokyo / PENTAX K20D
Img20100419200538
Tsukudajima, Tokyo / PENTAX K20D
Img20100419200626
Tsukudajima, Tokyo / RICOH GR DIGITAL Ⅲ
Img20100421195526
Tsukudajima, Tokyo / RICOH GR DIGITAL Ⅲ
Img20100421195601
Tsukudajima, Tokyo / RICOH GR DIGITAL Ⅲ
Img20100422210844
Tsukudajima, Tokyo / PENTAX K20D
Img20100422210923
Tsukudajima, Tokyo / RICOH GR DIGITAL Ⅲ
Img20100424104713
Tsukudajima, Tokyo / PENTAX K20D
Img20100424104747
Tsukudajima, Tokyo / PENTAX K20D
Img20100424223004
Tsukudajima, Tokyo / RICOH GR DIGITAL Ⅲ
Img20100424223057
Tsukudajima, Tokyo / PENTAX K20D
Img20100425234534
Tsukudajima, Tokyo / PENTAX K20D
Img20100425234625
Tsukudajima, Tokyo / RICOH GR DIGITAL Ⅲ
Img20100426225313
Tsukudajima, Tokyo / PENTAX K20D
Img20100426225409
Tsukudajima, Tokyo / RICOH GR DIGITAL Ⅲ
Img20100427203154
Tsukudajima, Tokyo / PENTAX K20D
Img20100427203423
Tsukudajima, Tokyo / PENTAX K20D
Img20100428215948
Tsukudajima, Tokyo / PENTAX K20D
Img20100428220019
Tsukudajima, Tokyo / PENTAX K20D
Img20100429224351
Tsukudajima, Tokyo / PENTAX K20D
Img20100429224432
Tsukudajima, Tokyo / PENTAX K20D